Bay Vehicles

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV SE-L 5dr

Petrol
Manual
£206.94

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV SE-L Lux 5dr

Petrol
Manual
£216.87

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV Sport Lux 5dr

Petrol
Manual
£223.83

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV SE-L Lux 5dr Auto

Petrol
Automatic
£231.53

MAZDA3 SALOON
2.0 e-Skyactiv-X MHEV [186] SE-L Lux 4dr

Petrol
Manual
£232.92

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv X MHEV [186] SE-L Lux 5dr

Petrol
Manual
£233.92

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV GT Sport 5dr

Petrol
Manual
£237.65

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV Sport Lux 5dr Auto

Petrol
Automatic
£238.74

MAZDA3 SALOON
2.0 e-Skyactiv-X MHEV [186] Sport Lux 4dr

Petrol
Manual
£241.26

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv X MHEV [186] Sport Lux 5dr

Petrol
Manual
£244.90

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV GT Sport Tech 5dr

Petrol
Manual
£247.05

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV GT Sport 5dr Auto

Petrol
Automatic
£252.68

MAZDA3 SALOON
2.0 e-Skyactiv-X MHEV [186] GT Sport 4dr

Petrol
Manual
£255.26

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv X MHEV [186] Sport Lux 5dr Auto

Petrol
Automatic
£256.84

MAZDA3 SALOON
2.0 e-Skyactiv-X MHEV [186] Sport Lux 4dr Auto

Petrol
Automatic
£256.98

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv X MHEV [186] GT Sport 5dr

Petrol
Manual
£259.01

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv G MHEV GT Sport Tech 5dr Auto

Petrol
Automatic
£261.78

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv X MHEV [186] GT Sport Tech 5dr

Petrol
Manual
£266.15

MAZDA3 SALOON
2.0 e-Skyactiv-X MHEV [186] GT Sport Tech 4dr

Petrol
Manual
£266.32

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv X MHEV [186] GT Sport 5dr Auto

Petrol
Automatic
£270.83

MAZDA3 SALOON
2.0 e-Skyactiv-X MHEV [186] GT Sport 4dr Auto

Petrol
Automatic
£271.00

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 e-Skyactiv X MHEV [186] GT Sport Tech 5dr Auto

Petrol
Automatic
£281.86

MAZDA3 SALOON
2.0 e-Skyactiv-X MHEV [186] GT Sport Tech 4dr Auto

Petrol
Automatic
£282.02

MAZDA3 HATCHBACK SPECIAL EDITION
2.0 Skyactiv-X MHEV 100th Anniversary Edition 5dr

Petrol
Manual
£375.57

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D GT Sport 5dr

Diesel
Manual
POA

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D GT Sport 5dr Auto

Diesel
Automatic
POA

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D SE-L 5dr

Diesel
Manual
POA

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D SE-L 5dr Auto

Diesel
Automatic
POA

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D SE-L Lux 5dr

Diesel
Manual
POA

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D SE-L Lux 5dr Auto

Diesel
Automatic
POA

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D Sport Lux 5dr

Diesel
Manual
POA

MAZDA3 DIESEL HATCHBACK
1.8 Skyactiv-D Sport Lux 5dr Auto

Diesel
Automatic
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G GT Sport 5dr

Petrol
Manual
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G GT Sport 5dr Auto

Petrol
Automatic
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G GT Sport Tech 5dr

Petrol
Manual
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G GT Sport Tech 5dr Auto

Petrol
Automatic
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G SE-L 5dr

Petrol
Manual
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G SE-L 5dr Auto

Petrol
Automatic
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G SE-L Lux 5dr

Petrol
Manual
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G SE-L Lux 5dr Auto

Petrol
Automatic
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G Sport Lux 5dr

Petrol
Manual
POA

MAZDA3 HATCHBACK
2.0 Skyactiv-G Sport Lux 5dr Auto

Petrol
Automatic
POA